top of page

Varstvo osebnih podatkov 

Pri naši zvezi, se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato zagotavljamo, da vse osebne podatke vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami).

Pravice posameznika v zvezi z upravljanjem osebnih podatkov

Posameznik je upravičen do potrditve, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov ter navedbo razlogov za obdelavo kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave zanj.

Posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo, želimo v Soteskarski zvezi Slovenije zagotavljati vse pravice, ki izhajajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravica do popravka je pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa je pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

  • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

  • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava;

  • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

  • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

  • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom Republike Slovenije;

  • osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.​

Pravica do omejitve obdelave je pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar velja en od naslednjih primerov:

  • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

  • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;

  • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

  • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, bomo sporočili vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave. Poleg tega se zavezujemo, da bomo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, omogočili uresničevanje pravice do prenosljivosti podatkov, na način, da bo prejel osebne podatke v zvezi z njim, ki nam jih je posedoval, v strukturirani, splošno uporabljivi in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga pri tem ovirali, kadar obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi, oziroma kadar se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Posameznik ima pravico do ene brezplačne kopije osebnih podatkov oziroma do izpisa v elektronski obliki.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

S tem pravnim obvestilom želimo seznaniti posameznike, da lahko zgoraj navedene zahtevke, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, v pisni obliki, naslovijo na nas, in sicer preko e-pošte: info@soteskanje-zveza.si oziroma jih dostavijo osebno na sedež zveze; Soteskarska zveza Slovenije, Gregorčičeva ulica 5, Kamnik 5220.

Posameznik je seznanjen, da lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od njega zahtevamo dodatne podatke, izvedbeni postopek uveljavljanja pravic pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Posameznik je seznanjen, da mora Soteskarska zveza Slovenije, kot upravljavec, na zahtevo posameznika, s katero uveljavlja pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem (1) mesecu od prejema zahteve.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Posameznik ima pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

bottom of page